เกี่ยวกับเรา

About Us

COMPANY PROFILE

ประวัติบริษัท

จากความมุ่งมั่นตั้งใจและประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรมโยธาของ คุณโชคศิริ ชูธงไชย และทีมงานตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี จนพัฒนามาเป็นบริษัท คอลล็อก จำกัด โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การออกแบบและซ่อมแซมโครงสร้าง รวมถึงการจัดจำหน่ายวัสดุเคมีภัณฑ์ในงานก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพการบริการ ความคงทนแข็งแรงของโครงสร้างองค์อาคารและสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศ ในประเทศไทย โดยเลือก ใช้วัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยยึดตามมาตรฐาน ASTM, BS., ACI

วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งมั่นต่อการเป็นผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญและสร้างมาตรฐานในงานบริการด้านวิศวกรรมโยธา โดยความร่วมมือของวิศวกรที่มีประสบการณ์ผ่านงานจากบริษัทชั้นนำของประเทศในสาขาอาชีพต่างๆ ครอบคลุมในทุกด้านของงานก่อสร้าง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

พันธกิจ

  1. ขยายศักยภาพการบริการที่เป็นเลิศด้านวิศวกรรมเพื่อรองรับ AEC. (Asean Economics Community)
  2. พัฒนาการวางแผนระบบการจัดการ และบริหารงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ของการดำเนินงานที่หลากหลายโดยนำ ระบบการบริหารงานสมัยใหม่มาใช้งานคือ BIM. (Building Information Modeling) ที่ถูกออกแบบพัฒนาขึ้นมา สำหรับวงการก่อสร้าง ทำให้รูปแบบของการทำงานมีความสมบูรณ์ครบถ้วน
  3. สามารถทำงานร่วมกับองค์กรและบริษัทชั้นนำที่ผ่านมาสำเร็จลุล่วงด้วยดีจนเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

นโยบาย

มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนางานบริการด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อนำลูกค้าบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการโดยยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ เรามีบุคลากรที่ความรู้ความสามารถทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติ รวมถึงความชำนาญ ในการควบคุมดูแลและซ่อมแซมโครงสร้างของอาคารจนเป็นบริษัทชั้นนำเป็นที่รู้จักน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า ที่ผ่านมาทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงผลเสียหายของลูกค้าในงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นอันนำมาสู่ความสูญเสียจากการทำงานที่บกพร่อง ในเชิงเทคนิคในการก่อสร้าง อาจเกิดจากบุคคลหรือวัสดุที่เลือกนำมาใช้โดยการขาดความรู้หรือแนวทางการเลือกใช้ทำให้เกิดมูลค่าความเสียหาย อันนำมาสู่การขอเสนอตัวเป็นผู้บริหารจัดการโครงการก่อสร้างโดยรวมเอาเหล่าวิศวกรที่ผ่านงานในระดับสูง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในสาขาอาชีพร่วมกันผลักดันเป็นบริษัทที่สามารถแนวทางของตนเองในการบริหารรูปแบบของระบบการจัดการบริหารงานก่อสร้าง โดยยึดจุดแข็งของบริษัทที่ผ่านมาเป็นอุดมการณ์ อาคารบ้านเรือนของลูกค้าเปรียบเสมือนเป็นบ้านของเรา จึงต้องสร้างให้ออกมามีความมั่นคงแข็งแรงและดีที่สุด

แผนผังองค์กร